Jeszcze szybszy Internet

Już teraz prędkości do 100 Mb/s.

Sprawdź

Witamy!

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy kolejny etap zaplanowanego rozwoju firmy, dlatego też w imieniu spółki P.P.H.U. "DANEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łyskorni uprzejmir informuję, że w dniu 30.05.2018r. nastąpiło przekształcenie PPHU DANEX Danuta Tomaszczyk w spółkę P.P.H.U. "DANEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łyskorni; w dniu tym nastąpił wpis spółki do rejestru przedsiębiorców KRS. W związku z powyższym informujemy, iż na podstawie art. 553 § 1 kodeksu spółek handlowych. P.P.H.U. "DANEX" Sp. z o.o. wstąpiła z mocy prawa we wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorstwa PPHU "DANEX" Danuta Tomaszczyk. Zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuację działalności i ważność zawartych wcześniej umów. Aktualne dane Spółki są następujące: P.P.H.U. "DANEX" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością W obrocie handlowym używany będzie skrót: P.P.H.U. "DANEX" Sp. z o.o. Łyskornia 99 98-350 Biała NIP 8322083007 REGON 38036765400000 KRS 0000732153 Kapitał zakładowy: 5000 zł Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Jesteśmy przekonani, że zmiana formy prawnej firmy pozwoli nam na podjęcie kolejnych wyzwań oraz dalszy jej dynamiczny rozwój. W imieniu P.P.H.U. "DANEX" Sp. z o.o. Prezes Zarządu Artur Tomaszczyk

Oferujemy prawdziwy "no-limit". U nas nie zdziwisz się po pobraniu kilkunastu gigabajtów danych, czy po kilku dniach intensywnego używania łącza. Twój Internet nie zwolni nigdy z powodu zbyt intensywnego używania.
Dzięki zastosowaniu przełomowych technologii bezprzewodowej transmisji danych, w niektórych lokalizacjach możemy zapewnić dostęp do Internetu z oszałamiającą prędkością 100 Mb/s.
Nasza sieć monitorowana jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Czas reakcji na awarię prawie nigdy nie przekracza 30 minut, a średni czas usunięcia awarii w pierwszych trzech kwartałach roku 2014 wynosił 4,5h.

RODO

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku przystosowaliśmy działania naszej firmy do Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też za innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:
P.P.H.U. DANEX Danuta Tomaszczyk
Łyskornia 99
98-350 Biała

W sprawach związanymi z ochroną danych można kontaktować się pisząc na adres jak powyżej lub na adres e-mail: sieci@danex.biz.pl
Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
1.      zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);
2.      prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej
działalności gospodarczej;
3.      sprzedaż produktów i usług oferowanych przez nas.
4.      prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez DANEX samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
5.      dochodzenie roszczeń;
6.      archiwizacja;
7.      udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
8.      prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
9.      wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na DANEX.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:
1.      udzielona zgoda podczas podpisywania umowy abonenckiej
2.      konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze;
3.      konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na
Państwa pisma i wnioski.
Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
1.      procesorom w związku realizacją umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych
2.      firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa
faktury VAT
3.      kancelariom prawnym, którym DANEX zlecił np. prowadzenie postępowania;
4.      podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Państwa dane mogą być przekazane do państw trzecich (również poza EOG) w
związku z:
1.      działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz
wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów
(m.in. Facebook, Twitter, Google+);
2.      wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu
śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google
Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat;
3.      wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na
utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense).
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w
jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe
będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
1.      przepisy prawa, które mogą obligować DANEX do
przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
2.      okres przez jaki są świadczone usługi;
3.      okres, który jest niezbędny do ochrony interesów administratora;
4.      okres na jaki została udzielona zgoda.
Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:
1.      żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu
sprostowania danych,
2.      żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez
przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
3.      usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
4.      wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych
osobowych,
5.      przeniesienia Państwa danych osobowych.
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa
danych osobowych przez DANEX, mają Państwo prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

DANEX korzystaj z systemów służących do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są
podejmowane w sposób zautomatyzowany:
•       profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w
szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane
transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw.
plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz
oferty, jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa
potrzeb).
Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa
danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej
cofnięciem.

Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług,
obowiązuje do jej odwołania.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa
danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem „Dane
osobowe” lub do Biura Obsługi Klienta na skrzynkę sieci@danex.biz.pl